Sažetci

Dubrovnik

KNJIGA SAŽETAKA 2022.

Svi sažetci prijavljeni za 4. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane dostupni su u knjizi sažetaka:

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU

Vol 73/2022, Supplement

Zagreb, November 2022

ISSN 0004-1254

UDC 613-6

CODEN: AHRTAN

Knjigu sažetaka možete pronaći na sljedećem linku: https://hrcak.srce.hr/broj/22156

 

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati e-poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije – usmeno izlaganje ili e-poster.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u knjizi sažetaka.

Upute za slanje sažetaka

Svi sažetci moraju se prijaviti preko donjeg obrasca. Molimo pratite upute. Molimo ne prijavljivati više kopija istog sažetka. Prijavljeni sažetci će biti poslani Znanstvenom odboru na ocjenu. Po prijavi dobiti ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespondenciji vezanoj uz sažetak.

 • ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: 1. LISTOPAD 2022.
 • ROK ZA PRIHVAĆANJE SAŽETAKA: 15. LISTOPAD 2022.
 • Molimo sažetke slati isključivo putem online obrasca.

Svi autori koji žele svoje radove objaviti u cijelosti mogu ih objaviti u posebnom izdanju časopisa International Journal of Environmental Research and Public Health, “Safety and Quality of Food, Food Products, and Water for Human Consumption“.

Detalje o časopisu i posebnom izdanju vidljivi su na linku: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/78H2N1YL7K

UPUTE ZA PREDAVAČE

Usmeno izlaganje

 • pozvani predavači: 30 minuta
 • usmena izlaganja: 15 minuta
 • rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije
 • jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski

Upute za izradu prezentacija

 • prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski
 • video zapise je potrebno komprimirati
 • Preuzmite PowerPoint Template

Preporuke:

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

SNIMANJE PREDAVANJA

 • predavač može snimiti sam svoje predavanje i poslati ga na e-mail: foodsq@bantours.hr

PREDAVANJE UŽIVO

 • predavač može svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu u svojem terminu predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: foodsq@bantours.hr

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-POSTERI

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Kongresa te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu

Upute za izradu e-postera

 • e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku
 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu
 • dopušten je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike
 • spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)
 • datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka
 • e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 4. listopada 2022. na e-mail adresu: foodsq@bantours.hr
 • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u knjizi sažetaka
 • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na e-mail: foodsq@bantours.hr
 • sudionici koji će svoje postere prezentirati uživo, postere moraju isprintati u veličini A0 (841 x 1189 mm)

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je besplatna kotizacija za sljedeći kongres FOODSQ 2023.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez plaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

Obrazac za Prijavu Sažetka

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

 • sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi
 • sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci
 • ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima
 • originalni sažeci će biti lektorirani
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
 • sažeci će biti objavljeni u knjizi sažetaka
NAPOMENA:
Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove. Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2. (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Sudjelovanje na kongresu *

Suglasnosti *

3 + 7 =

PRIJAVI SE NA FOODSQ

4. MEĐUNARODNI KONGRES O SIGURNOSTI I KVALITETI HRANE
9. – 12. STUDENOGA 2022
HOTEL LACROMA, DUBROVNIK, HRVATSKA